"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "సితారాంపురం"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 12:58, 29 March 2020imported>Yarra RamaraoAWBm 14,994 bytes +249 clean up, replaced: గ్రామము → గ్రామం, typos fixed: పోలింగ్ స్టేషన్ → పోలింగ్ కేంద్రం, → (4)
  • curprev 08:17, 28 September 2019imported>ChaduvariAWBNew 14,745 bytes +14,745 AWB తో మండల, జిల్లా లింకులను సరి చేసాను