"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "సుంకేశుల ఆనకట్ట"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 09:46, 16 October 2020imported>ChaduvariAWBNewm 4,023 bytes +3,676 AWB తో వర్గం చేర్పు, typos fixed: ఉన్నది. → ఉంది.
  • curprev 18:56, 17 June 2014imported>RahmanuddinBotm 347 bytes +347 Wikipedia python library