"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "సూర్యదేవర సామ్రాజ్యం"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 12:56, 15 July 2020imported>Arjunaraocbotm 2,740 bytes -45 remove redundant <nowiki/> https://phabricator.wikimedia.org/T107675
  • curprev 15:27, 30 June 2019imported>ChaduvariAWBNewm 2,785 bytes +2,785 AWB తో వర్గం మార్పు