"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "సెప్టెంబర్‌ 3"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 16:14, 27 June 2020imported>InternetArchiveBot 6,858 bytes +103 3 మూలము(ల)ను భద్రపరచటానికి ప్రయత్నించగా, 0 పనిచేయనివిగా గుర్తించాను.) #IABot (v2.0.1
  • curprev 06:45, 3 September 2018imported>Kaliprasad Vallabhapurapu 6,755 bytes +6,755 →‎జననాలు: అర్జన్ బజ్వా పుట్టినరోజు అనుసంధానం చేసాను...