"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "హంగేరి"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 18:24, 6 July 2020imported>Arjunaraocbotm 284,872 bytes -2,822 Bot: Automated text replacement (-dead\-url\s*=\s*yes +url-status=dead)
  • curprev 08:10, 15 September 2019imported>Arjunaraocm 287,694 bytes +287,694 archive-date errors సరిచేశాను