"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "హేమంగ్ బదాని"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 05:03, 16 January 2020imported>InternetArchiveBot 3,508 bytes +43 1 మూలము(ల)ను భద్రపరచటానికి ప్రయత్నించగా, 0 పనిచేయనివిగా గుర్తించాను.) #IABot (v2.0
  • curprev 19:51, 1 November 2016imported>ChaduvariAWBm 3,465 bytes +3,465 AWB వాడి RETF మార్పులు చేసాను, typos fixed: లో → లో (5), కలవు. → ఉన్నాయి. using AWB