"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "กลางคืนนอนดูหนาว เช้าชมทะเลหมอก สัมผัสอากาศหนาว ที่ ภูทับเบิก"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 04:16, 26 October 2020Manood talk contribs 1,675 bytes +1,675 Created page with 'เริ่มหนาวแล้วหลาย ๆ คนคงวางแพลนไปเที่ยวในสถานที่ไหนดี แ...'