"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "79. ఎ.చింతమాకులపల్లె (సదుం)"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 12:08, 23 March 2020imported>Yarra RamaraoAWBm 3,560 bytes +296 →‎top: clean up, replaced: గ్రామము → గ్రామం
  • curprev 14:34, 10 October 2019imported>ChaduvariAWBNew 3,264 bytes +3,264 →‎top: AWB తో మండల, జిల్లా లింకులను సరి చేసాను