"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Difference between revisions of "Article Catalogue"

From tewiki
Jump to navigation Jump to search
m
Line 465: Line 465:
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_The_Color_Purple
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_The_Color_Purple
 
|[[ది కలర్ పర్పుల్|'''ది కలర్ పర్పుల్''']]
 
|[[ది కలర్ పర్పుల్|'''ది కలర్ పర్పుల్''']]
|జహంగీర్  
+
|జహంగీర్
 
|-
 
|-
 
|72
 
|72
Line 1,622: Line 1,622:
 
==Arts_Music==
 
==Arts_Music==
 
List of topics
 
List of topics
{| class="wikitable" style=""
 
|-
 
!S.No
 
!Topic
 
!English link
 
!Title (Te)
 
!Contributor
 
|-
 
|1
 
|Choir
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Choir
 
|'''[[కోయిర్|కోయిర్]]'''
 
|
 
|-
 
|2
 
|Concert
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Concert
 
|'''[[కచేరీ|కచేరీ]]'''
 
|.Gopi
 
|-
 
|3
 
|Counterpoint
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Counterpoint
 
|[[కౌంటర్ పాయింట్|'''కౌంటర్ పాయింట్''']]
 
|
 
|-
 
|4
 
|Chord
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Chord
 
|'''[[తీగ|తీగ]]'''
 
|
 
|-
 
|5
 
|Melody
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Melody
 
|'''[[శ్రావ్యత|శ్రావ్యత]]'''
 
|
 
|-
 
|6
 
|Music theory
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Music_theory
 
|[[సంగీత సిద్ధాంతం|'''సంగీత సిద్ధాంతం''']]
 
|
 
|-
 
|7
 
|Music video
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Music_video
 
|[[దృశ్య సంగీతం|'''దృశ్య సంగీతం''']]
 
|
 
|-
 
|8
 
|Musical notation
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Musical_notation
 
|[[సంగీత సంజ్ఞామానం|'''సంగీత సంజ్ఞామానం''']]
 
|
 
|-
 
|9
 
|Scale (music)
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Scale_(music)
 
|[[స్కేల్ (సంగీతం)|'''స్కేల్ (సంగీతం)''']]
 
|
 
|-
 
|10
 
|Ballad
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Ballad
 
|'''[[బల్లాడ్|బల్లాడ్]]'''
 
|
 
|-
 
|11
 
|Christmas carol
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Christmas_carol
 
|[[క్రిస్మస్ ప్రార్థనా గీతం|'''క్రిస్మస్ ప్రార్థనా గీతం''']]
 
|
 
|-
 
|12
 
|Hymn
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Hymn
 
|'''[[శ్లోకం|శ్లోకం]]'''
 
|[[వాడుకరి:Majjivijayaias|విజయ]]
 
|-
 
|13
 
|Lullaby
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Lullaby
 
|[[జోల పాట|'''జోల పాట''']]
 
|
 
|-
 
|14
 
|Protest song
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Protest_song
 
|[[నిరసన గీతము|'''నిరసన గీతము''']]
 
|
 
|-
 
|15
 
|Fugue
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Fugue
 
|[[షడ్జము (ఫ్యూగ్)|'''షడ్జము (ఫ్యూగ్)''']]
 
|
 
|-
 
|16
 
|Aria
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Aria
 
|'''[[అరియా|అరియా]]'''
 
|
 
|-
 
|17
 
|Concerto
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Concerto
 
|'''[[కాన్సర్టో|కాన్సర్టో]]'''
 
|
 
|-
 
|18
 
|Sonata
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Sonata
 
|'''[[సోనాట|సోనాట]]'''
 
|
 
|-
 
|19
 
|Medieval music
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/__Medieval_music
 
|[[మధ్యయుగ సంగీతం|'''మధ్యయుగ సంగీతం''']]
 
|
 
|-
 
|20
 
|Gregorian chant
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/__Gregorian_chant
 
|[[గ్రెగోరియన్ చాన్ట్|'''గ్రెగోరియన్ చాన్ట్''']]
 
|
 
|-
 
|21
 
|Renaissance music
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/__Renaissance_music
 
|[[రినైసన్స్ సంగీతం|'''రినైసన్స్ సంగీతం''']]
 
|
 
|-
 
|22
 
|Baroque music
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Baroque_music
 
|[[బరోక్ సంగీతం|'''బరోక్ సంగీతం''']]
 
|
 
|-
 
|23
 
|Classical period
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Classical_period
 
|[[క్లాసికల్ పీరియడ్|'''క్లాసికల్ పీరియడ్''']]
 
|
 
|-
 
|24
 
|Romantic music
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Romantic_music
 
|[[శృంగార సంగీతం|'''శృంగార సంగీతం''']]
 
|
 
|-
 
|25
 
|20th-century classical music
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_20th-century_classical_music
 
|[[20 వ శతాబ్దపు క్లాసికల్ సంగీతం|'''20 వ శతాబ్దపు క్లాసికల్ సంగీతం''']]
 
|
 
|-
 
|26
 
|Contemporary classical music
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Contemporary_classical_music
 
|[[కాంటెంపరరీ క్లాసికల్ మ్యూజిక్ |'''కాంటెంపరరీ క్లాసికల్ మ్యూజిక్ ''']]
 
|
 
|-
 
|27
 
|Arabic music
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Arabic_music
 
|[[అరబిక్ సంగీతం|'''అరబిక్ సంగీతం''']]
 
|
 
|-
 
|28
 
|Gamelan
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Gamelan
 
|[[వాద్య విశేషము (గేమెలాన్)|'''వాద్య విశేషము (గేమెలాన్)''']]
 
|
 
|-
 
|29
 
|Indian classical music
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Indian_classical_music
 
|[[భారతీయ శాస్త్రీయ సంగీతం|'''భారతీయ శాస్త్రీయ సంగీతం''']]
 
|రాజ్యలక్ష్మి
 
|-
 
|30
 
|Music of China
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Music_of_China
 
|[[చైనా సంగీతం|'''చైనా సంగీతం''']]
 
|
 
|-
 
|31
 
|Sub-Saharan African music traditions
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Sub-Saharan_African_music_traditions
 
|[[ఉప-సహారా ఆఫ్రికన్ సంగీత సంప్రదాయాలు|'''ఉప-సహారా ఆఫ్రికన్ సంగీత సంప్రదాయాలు''']]
 
|
 
|-
 
|32
 
|Country music
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/__Country_music
 
|[[దేశీయ సంగీతం|'''దేశీయ సంగీతం''']]
 
|
 
|-
 
|33
 
|Disco
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/__Disco
 
|'''[[డిస్కో|డిస్కో]]'''
 
|
 
|-
 
|34
 
|Electronic music
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Electronic_music
 
|[[ఎలక్ట్రానిక్ సంగీతం|'''ఎలక్ట్రానిక్ సంగీతం''']]
 
|
 
|-
 
|35
 
|Funk
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Funk
 
|'''[[ఫంక్|ఫంక్]]'''
 
|
 
|-
 
|36
 
|Rapping
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/__Rapping
 
|'''[[రాపింగ్|రాపింగ్]]'''
 
|
 
|-
 
|37
 
|Bossa nova
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/__Bossa_nova
 
|[[బోసా నోవా|'''బోసా నోవా''']]
 
|
 
|-
 
|38
 
|Ragtime
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/__Ragtime
 
|[[రాగ్‌టైమ్ |'''రాగ్‌టైమ్ ''']]
 
|
 
|-
 
|39
 
|Reggae
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Reggae
 
|'''[[రెగె|రెగె]]'''
 
|
 
|-
 
|40
 
|Rhythm and blues
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/__Rhythm_and_blues
 
|[[రిథమ్ అండ్ బ్లూస్|'''రిథమ్ అండ్ బ్లూస్''']]
 
|
 
|-
 
|41
 
|Soul music
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/__Soul_music
 
|'''[[అత్మరాగం|అత్మరాగం]]'''
 
|
 
|-
 
|42
 
|Heavy metal music
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Heavy_metal_music
 
|[[హెవీ మెటల్ సంగీతం|'''హెవీ మెటల్ సంగీతం''']]
 
|
 
|-
 
|43
 
|Punk rock
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Punk_rock
 
|[[పంక్ రాక్|'''పంక్ రాక్''']]
 
|
 
|-
 
|44
 
|Rock and roll
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Rock_and_roll
 
|[[రాక్ అండ్ రోల్ సంగీతం|'''రాక్ అండ్ రోల్ సంగీతం''']]
 
|
 
|-
 
|45
 
|Salsa music
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/__Salsa_music
 
|[[సల్సా సంగీతం|'''సల్సా సంగీతం''']]
 
|
 
|-
 
|46
 
|Samba
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Samba
 
|'''[[సాంబా|సాంబా]]'''
 
|
 
|-
 
|47
 
|Electronic musical instrument
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Electronic_musical_instrument
 
|[[ఎలక్ట్రానిక్ సంగీత వాయిద్యం|'''ఎలక్ట్రానిక్ సంగీత వాయిద్యం''']]
 
|
 
|-
 
|48
 
|Bass guitar
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Bass_guitar
 
|[[బాస్ గిటార్|'''బాస్ గిటార్''']]
 
|
 
|-
 
|49
 
|Electric guitar
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Electric_guitar
 
|[[ఎలెక్ట్రిక్ గిటార్|'''ఎలెక్ట్రిక్ గిటార్''']]
 
|జహంగీర్
 
|-
 
|50
 
|Synthesizer
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/__Synthesizer
 
|'''[[సింథసైజర్|సింథసైజర్]]'''
 
|
 
|-
 
|51
 
|Percussion instrument
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Percussion_instrument
 
|[[పెర్కషన్ వాయిద్యం|'''పెర్కషన్ వాయిద్యం''']]
 
|
 
|-
 
|52
 
|Cymbal
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Cymbal
 
|[[కంచుతాళం (సైంబల్)|'''కంచుతాళం (సైంబల్)''']]
 
|
 
|-
 
|53
 
|Djembe
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Djembe
 
|'''[[జెంబే|జెంబే]]'''
 
|
 
|-
 
|54
 
|Drum
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Drum
 
|'''[[డోలు|డోలు]]'''
 
|
 
|-
 
|55
 
|Xylophone
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Xylophone
 
|'''[[జిలోఫోన్|జిలోఫోన్]]'''
 
|
 
|-
 
|56
 
|String instrument
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/__String_instrument
 
|[[స్ట్రింగ్ వాయిద్యం|'''స్ట్రింగ్ వాయిద్యం''']]
 
|
 
|-
 
|57
 
|Cello
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/__Cello
 
|'''[[సెల్లో|సెల్లో]]'''
 
|
 
|-
 
|58
 
|Double bass
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Double_bass
 
|[[రెట్టింపు శృతి (డబుల్ బాస్)|'''రెట్టింపు శృతి (డబుల్ బాస్)''']]
 
|
 
|-
 
|59
 
|Harp
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Harp
 
|'''[[హార్ప్|హార్ప్]]'''
 
|
 
|-
 
|60
 
|Harpsichord
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Harpsichord
 
|'''[[హార్ప్సికార్డ్|హార్ప్సికార్డ్]]'''
 
|
 
|-
 
|61
 
|Lute
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Lute
 
|'''[[లుటే|లుటే]]'''
 
|
 
|-
 
|62
 
|Lyre
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Lyre
 
|'''[[లైర్|లైర్]]'''
 
|
 
|-
 
|63
 
|Mandolin
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Mandolin
 
|'''[[మాండొలిన్|మాండొలిన్]]'''
 
|
 
|-
 
|64
 
|Viola
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Viola
 
|'''[[వియోలా|వియోలా]]'''
 
|
 
|-
 
|65
 
|Wind instrument
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Wind_instrument
 
|[[విండ్ఇంస్ట్రుమెంట్ |'''విండ్ఇంస్ట్రుమెంట్ ''']]
 
|
 
|-
 
|66
 
|Accordion
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Accordion
 
|'''[[అకార్డియన్|అకార్డియన్]]'''
 
|
 
|-
 
|67
 
|Bagpipes
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Bagpipes
 
|[[బాగ్‌ పైప్స్|'''బాగ్‌ పైప్స్''']]
 
|
 
|-
 
|68
 
|Brass instrument
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Brass_instrument
 
|[[ఇత్తడి వాయిద్యం|'''ఇత్తడి వాయిద్యం''']]
 
|
 
|-
 
|69
 
|Horn
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Horn
 
|'''[[హార్న్|హార్న్]]'''
 
|
 
|-
 
|70
 
|Trombone
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Trombone
 
|'''[[ట్రోంబోన్|ట్రోంబోన్]]'''
 
|
 
|-
 
|71
 
|Trumpet
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/__Trumpet
 
|'''[[ట్రంపెట్|ట్రంపెట్]]'''
 
|
 
|-
 
|72
 
|Tuba
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Tuba
 
|'''[[తుబా|తుబా]]'''
 
|
 
|-
 
|73
 
|Pipe organ
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Pipe_organ
 
|[[పైప్ ఆర్గాన్|'''పైప్ ఆర్గాన్''']]
 
|
 
|-
 
|74
 
|Woodwind instrument
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Woodwind_instrument
 
|[[వుడ్‌విండ్ వాయిద్యం|'''వుడ్‌విండ్ వాయిద్యం''']]
 
|
 
|-
 
|75
 
|Bassoon
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/___Bassoon
 
|'''[[బస్సూన్|బస్సూన్]]'''
 
|
 
|-
 
|76
 
|Clarinet
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Clarinet
 
|'''[[క్లారినెట్|క్లారినెట్]]'''
 
|
 
|-
 
|77
 
|Pan flute
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Pan_flute
 
|[[పాన్ వేణువు|'''పాన్ వేణువు''']]
 
|
 
|-
 
|78
 
|Recorder
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/___Recorder
 
|'''[[రికార్డర్|రికార్డర్]]'''
 
|
 
|-
 
|79
 
|Western concert flute
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/__Western_concert_flute
 
|[[వెస్ట్రన్ కన్సర్ట్ ఫ్లూట్ |'''వెస్ట్రన్ కన్సర్ట్ ఫ్లూట్ ''']]
 
|
 
|-
 
|80
 
|Oboe
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Oboe
 
|'''[[ఓబో|ఓబో]]'''
 
|
 
|-
 
|81
 
|Saxophone
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/__Saxophone
 
|'''[[సాక్సోఫోన్|సాక్సోఫోన్]]'''
 
|
 
|-
 
|82
 
|Brandenburg Concertos
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Brandenburg_Concertos
 
|[[బ్రాండెన్‌బర్గ్ కాన్సర్టోస్|'''బ్రాండెన్‌బర్గ్ కాన్సర్టోస్''']]
 
|
 
|-
 
|83
 
|The Four Seasons (Vivaldi)
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_The_Four_Seasons_(Vivaldi)
 
|[[ఫోర్ సీజన్స్ (వివాల్డి)|'''ఫోర్ సీజన్స్ (వివాల్డి)''']]
 
|
 
|-
 
|84
 
|Mass in B minor
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Mass_in_B_minor
 
|[[మాస్ ఇన్ బి మైనర్|'''మాస్ ఇన్ బి మైనర్''']]
 
|
 
|-
 
|85
 
|Messiah (Handel)
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Messiah_(Handel)
 
|[[మెస్సీయ (హాండెల్)|'''మెస్సీయ (హాండెల్)''']]
 
|
 
|-
 
|86
 
|The Well-Tempered Clavier
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_The_Well-Tempered_Clavier
 
|[[ది వెల్ టెంపెర్డ్ క్లేవిర్|'''ది వెల్ టెంపెర్డ్ క్లేవిర్''']]
 
|
 
|-
 
|87
 
|La mer (Debussy)
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_La_mer_(Debussy)
 
|[[లా మెర్ (డెబస్సీ)|'''లా మెర్ (డెబస్సీ)''']]
 
|
 
|-
 
|88
 
|Nocturnes (Chopin)
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Nocturnes_(Chopin)
 
|[[నొక్తుర్నెస్  (చోపిన్)|'''నొక్తుర్నెస్  (చోపిన్)''']]
 
|
 
|-
 
|89
 
|Piano Sonata No. 14 (Beethoven)
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Piano_Sonata_No._14_(Beethoven)
 
|[[పియానో ​​సొనాట నం 14 (బీతొవెన్)|'''పియానో ​​సొనాట నం 14 (బీతొవెన్)''']]
 
|
 
|-
 
|90
 
|Symphony No. 5 (Beethoven)
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Symphony_No._5_(Beethoven)
 
|[[సింఫనీ నం 5 (బీతొవెన్)|'''సింఫనీ నం 5 (బీతొవెన్)''']]
 
|
 
|-
 
|91
 
|Symphony No. 8 (Mahler)
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Symphony_No._8_(Mahler)
 
|[[సింఫనీ నం 8 (మాహ్లెర్)|'''సింఫనీ నం 8 (మాహ్లెర్)''']]
 
|
 
|-
 
|92
 
|Symphony No. 9 (Beethoven)
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Symphony_No._9_(Beethoven)
 
|[[సింఫనీ నం 9 (బీతొవెన్)|'''సింఫనీ నం 9 (బీతొవెన్)''']]
 
|
 
|-
 
|93
 
|Symphony No. 41 (Mozart)
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Symphony_No._41_(Mozart)
 
|[[సింఫనీ నం 41 (మొజార్ట్)|'''సింఫనీ నం 41 (మొజార్ట్)''']]
 
|
 
|-
 
|94
 
|Carmen
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Carmen
 
|'''[[కార్మెన్|కార్మెన్]]'''
 
|
 
|-
 
|95
 
|Don Giovanni
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Don_Giovanni
 
|[[డాన్ గియోవన్నీ|'''డాన్ గియోవన్నీ''']]
 
|
 
|-
 
|96
 
|Madama Butterfly
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Madama_Butterfly
 
|[[మేడం  బటర్ ఫ్లై |'''మేడం  బటర్ ఫ్లై ''']]
 
|
 
|-
 
|97
 
|The Magic Flute
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_The_Magic_Flute
 
|[[ది మేజిక్ ఫ్లూట్ |'''ది మేజిక్ ఫ్లూట్ ''']]
 
|
 
|-
 
|98
 
|Der Ring des Nibelungen
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Der_Ring_des_Nibelungen
 
|[[డెర్ రింగ్ డెస్ నిబెలున్గెన్|'''డెర్ రింగ్ డెస్ నిబెలున్గెన్''']]
 
|
 
|-
 
|99
 
|La traviata
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_La_traviata
 
|[[లా ట్రావియాటా|'''లా ట్రావియాటా''']]
 
|
 
|-
 
|100
 
|Tristan und Isolde
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Tristan_und_Isolde
 
|[[ట్రిస్టన్ ఉండ్ ఐసోల్డే|'''ట్రిస్టన్ ఉండ్ ఐసోల్డే''']]
 
|
 
|-
 
|101
 
|The Nutcracker
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_The_Nutcracker
 
|[[ది నట్క్రాకర్|'''ది నట్క్రాకర్''']]
 
|
 
|-
 
|102
 
|The Rite of Spring
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_The_Rite_of_Spring
 
|[[ది రైట్ అఫ్ స్ప్రింగ్|'''ది రైట్ అఫ్ స్ప్రింగ్''']]
 
|
 
|-
 
|103
 
|Swan Lake
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Swan_Lake
 
|[[స్వాన్ లేక్|'''స్వాన్ లేక్''']]
 
|
 
|-
 
|104
 
|The Phantom of the Opera
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_The_Phantom_of_the_Opera
 
|[[ది ఫాంటమ్ ఆఫ్ ది ఒపెరా|'''ది ఫాంటమ్ ఆఫ్ ది ఒపెరా''']]
 
|
 
|-
 
|105
 
|West Side Story
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_West_Side_Story
 
|[[వెస్ట్ సైడ్ స్టోరీ|'''వెస్ట్ సైడ్ స్టోరీ''']]
 
|
 
|-
 
|106
 
|The Dark Side of the Moon
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_The_Dark_Side_of_the_Moon
 
|[[ది డార్క్ సైడ్ ఆఫ్ ది మూన్|'''ది డార్క్ సైడ్ ఆఫ్ ది మూన్''']]
 
|
 
|-
 
|107
 
|Heartbreak Hotel
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Heartbreak_Hotel
 
|[[హార్ట్‌బ్రేక్ హోటల్|'''హార్ట్‌బ్రేక్ హోటల్''']]
 
|
 
|-
 
|108
 
|Johnny B. Goode
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Johnny_B._Goode
 
|[[జానీ బి. గూడె|'''జానీ బి. గూడె''']]
 
|
 
|-
 
|109
 
|Kind of Blue
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Kind_of_Blue
 
|[[కైండ్ ఆఫ్ బ్లూ|'''కైండ్ ఆఫ్ బ్లూ''']]
 
|
 
|-
 
|110
 
|Like a Rolling Stone
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Like_a_Rolling_Stone
 
|[[లైక్ ఏ  రోల్లోయింగ్ స్టోన్|'''లైక్ ఏ  రోల్లోయింగ్ స్టోన్''']]
 
|
 
|-
 
|111
 
|Respect (song)
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Respect_(song)
 
|[[రెస్పెక్ట్ (పాట)|'''రెస్పెక్ట్ (పాట)''']]
 
|
 
|-
 
|112
 
|Rhapsody in Blue
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Rhapsody_in_Blue
 
|[[రాప్సోడి ఇన్ బ్లూ|'''రాప్సోడి ఇన్ బ్లూ''']]
 
|
 
|-
 
|113
 
|Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Sgt._Pepper's_Lonely_Hearts_Club_Band
 
|[[సార్జంట్. పెప్పర్స్ లోన్లీ హార్ట్స్ క్లబ్ బ్యాండ్|'''సార్జంట్. పెప్పర్స్ లోన్లీ హార్ట్స్ క్లబ్ బ్యాండ్''']]
 
|
 
|-
 
|114
 
|Thriller (Michael Jackson album)
 
|https://en.wikipedia.org/wiki/_Thriller_(Michael_Jackson_album)
 
|[[థ్రిల్లర్ (మైఖేల్ జాక్సన్ ఆల్బమ్)|'''థ్రిల్లర్ (మైఖేల్ జాక్సన్ ఆల్బమ్)''']]
 
|
 
|}
 
 
 
==Arts_Visual arts==
 
==Arts_Visual arts==
 
List of topics
 
List of topics

Revision as of 18:52, 1 March 2021

వికీపీడియాలో అత్యంత ముఖ్యమైన వ్యాసాలు అన్ని భాషలలో, అందరికి అందుబాటులో ఉండాలి అనే మార్గదర్శకానికి కీలక వ్యాసాలు కేంద్రీకృత వాచ్ లిస్ట్ లు గా పనిచేస్తాయి, వీటిలో ఆంగ్ల వికీపీడియా ముఖ్య వ్యాసాలు సుమారు 50,000 వ్యాసాలను తెలుగులోకి అనువదించటం కూడా ప్రాజెక్టు లక్ష్యాలలో ఒకటి.


వికీపీడియా : కీలక వ్యాసాల అభివృద్ధి

అభ్యాస లక్ష్యము

 • ఒకటి లేక పలు రచనా పద్దతులలో ప్రావీణ్యము సంపాదిస్తారు.
 • వ్యాసాలు భాషా దోషాలు లేకుండా, సరైన అంశ విశదీకరణతో, సరళ పద్దతిలో రాయడం నేర్చుకుంటారు.
 • పలు రచనా విధానాలు, అనువాద విధానాలు నేర్చుకుంటారు, ఉపయోగిస్తారు.

అభ్యసన ఫలితము

 • వ్యాసాలు భాషా దోషాలు లేకుండా, సరైన అంశ విశదీకరణతో, సరళ పద్దతిలో, తక్కువ సమయంలో రాయగలుగుతారు.
 • రచనా విధానాలలో, అనువాద విధానాలలో నైపుణ్యము సాధిస్తారు.

తెవికీ ప్రాజెక్ట్ వ్యాస నిర్మాణ మార్గదర్శకాలు

 1. కనీసము 500 పదాలతో అర్థవంతంగా వ్యాసాన్ని రాయాలి.
 2. వ్యాసమునకు సంబంధించిన ఒక చిత్రాన్ని వ్యాసానికి జత చేయాలి.(మీరు తీసిన చిత్రం, వికీ కామన్స్ నుండి లేక ఆంగ్ల వికీపీడియా వ్యాసము నుండి జతచేయవచ్చు). చిత్రాన్ని జత చేయాలా, వద్దా అన్నది మీ ఇష్టం.
 3. వ్యాసంలోని అంశాలకు సంబంధించి కనీసం రెండు  మూలాలు ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి.

వ్యాసము ఎంపిక - సూచనలు

 1. ముఖ్య ఆంగ్ల వ్యాసాల జాబితా నుండి ప్రతి ఒక్కరు వ్యాసాలను ఎంపిక చేసుకోండి. ఎంచుకున్న వ్యాసం పక్క గడిలో మీ పేరు రాయండి.
 2. మీరు ఈ ఆంగ్ల వ్యాసాన్ని చదివి అందులోని అంశాన్ని మీ సొంత వాక్యాలలో తెలుగులోకి అనువాదం చెయ్యండి,
 3. మీరు ఎంచుకున్న ఆంగ్ల వ్యాసం మొత్తాన్ని యథాతధంగా/ఉన్నదున్నట్టుగా అనువాదం చేయనక్కర్లేదు.
 4. వ్యాసం చదివి, అందులోని ముఖ్యమైన అంశాలను 500 పదాలకు తగ్గకుండా తెలుగులో రాయండి.
 5. ఆంగ్ల వ్యాసంలో ఉన్న మూలాలను, పాద పీఠికలను తెలుగు వ్యాసంలో పొందు పరచవచ్చు.
 6. మీరు ఎంపిక చేసుకొన్న వ్యాసంలోని అంశం గురించి మీకు తెలిసిన విషయాలు సరియైన మూలాలతో  రాయవచ్చు.
 7. ఈ వ్యాసాలను శిక్షణ తరగతిలో మీ తోటి వారు సమీక్షిస్తారు (Peer Review)

Arts_Literature

List of topics

S.No Topic English link Title (Te) Contributor
1 Character https://en.wikipedia.org/wiki/_Character క్యారెక్టర్ Prasharma681
2 Literary criticism https://en.wikipedia.org/wiki/_Literary_criticism సాహిత్య విమర్శ
3 Narrative https://en.wikipedia.org/wiki/_Narrative కథనం
4 Prose https://en.wikipedia.org/wiki/_Prose గద్యము మ్యాడం అభిలాష్
5 Saga https://en.wikipedia.org/wiki/_Saga సాగా
6 Detective fiction https://en.wikipedia.org/wiki/_Detective_fiction డిటెక్టివ్ సాహిత్యము
7 Fable https://en.wikipedia.org/wiki/_Fable కథ
8 Fantasy https://en.wikipedia.org/wiki/_Fantasy కాల్పనిక సాహిత్యము
9 Fictional universe https://en.wikipedia.org/wiki/_Fictional_universe కల్పిత విశ్వం జహంగీర్
10 Horror fiction https://en.wikipedia.org/wiki/_Horror_fiction హారర్ సాహిత్యము
11 Romance novel https://en.wikipedia.org/wiki/_Romance_novel శృంగార నవల పులి తిరుమల్ గౌడ్
12 Satire https://en.wikipedia.org/wiki/_Satire వ్యంగ్య రచన
13 Black comedy https://en.wikipedia.org/wiki/_Black_comedy విషాద కామెడీ
14 Time travel https://en.wikipedia.org/wiki/_Time_travel కాల ప్రయాణము ప్రభాకర్ గౌడ్ నోముల
15 Nonfiction https://en.wikipedia.org/wiki/_Nonfiction కాల్పనికేతర సాహిత్యము
16 Essay https://en.wikipedia.org/wiki/_Essay వ్యాసం
17 Thesaurus https://en.wikipedia.org/wiki/_Thesaurus థెసారస్
18 Ode https://en.wikipedia.org/wiki/_Ode భావగీతం జహంగీర్
19 Prose poetry https://en.wikipedia.org/wiki/_Prose_poetry వచన కవిత్వం విజయ
20 Rhyme https://en.wikipedia.org/wiki/_Rhyme (అంత్య)ప్రాస
21 African literature https://en.wikipedia.org/wiki/_African_literature ఆఫ్రికన్ సాహిత్యం
22 Ancient Egyptian literature https://en.wikipedia.org/wiki/_Ancient_Egyptian_literature ప్రాచీన ఈజిప్షియన్ సాహిత్యం
23 Ancient Greek literature https://en.wikipedia.org/wiki/_Ancient_Greek_literature ప్రాచీన గ్రీకు సాహిత్యం
24 Arabic literature https://en.wikipedia.org/wiki/_Arabic_literature అరబిక్ సాహిత్యం
25 Chinese literature https://en.wikipedia.org/wiki/_Chinese_literature చైనీస్ సాహిత్యం
26 French literature https://en.wikipedia.org/wiki/_French_literature ఫ్రెంచ్ సాహిత్యం
27 German literature https://en.wikipedia.org/wiki/_German_literature జర్మన్ సాహిత్యం
28 Indian literature https://en.wikipedia.org/wiki/_Indian_literature భారతీయ సాహిత్యం
29 Italian literature https://en.wikipedia.org/wiki/_Italian_literature ఇటాలియన్ సాహిత్యం
30 Japanese literature https://en.wikipedia.org/wiki/_Japanese_literature జపనీస్ సాహిత్యం
31 Jewish literature https://en.wikipedia.org/wiki/_Jewish_literature యూదు సాహిత్యం
32 Latin American literature https://en.wikipedia.org/wiki/_Latin_American_literature లాటిన్ అమెరికన్ సాహిత్యం
33 Latin literature https://en.wikipedia.org/wiki/_Latin_literature లాటిన్ సాహిత్యం
34 Russian literature https://en.wikipedia.org/wiki/_Russian_literature రష్యన్ సాహిత్యం
35 Scandinavian literature https://en.wikipedia.org/wiki/_Scandinavian_literature స్కాండినేవియన్ సాహిత్యం
36 Spanish literature https://en.wikipedia.org/wiki/_Spanish_literature స్పానిష్ సాహిత్యం
37 The Bacchae https://en.wikipedia.org/wiki/_The_Bacchae ది బచ్చే
38 The Golden Ass https://en.wikipedia.org/wiki/__The_Golden_Ass ది గోల్డెన్ యాస్
39 Investiture of the Gods https://en.wikipedia.org/wiki/_Investiture_of_the_Gods ఇన్వెస్టిట్యూర్ అఫ్ ది గాడ్స్
40 Journey to the West https://en.wikipedia.org/wiki/_Journey_to_the_West జర్నీ టు ది వెస్ట్
41 Lysistrata https://en.wikipedia.org/wiki/_Lysistrata లైసిస్ట్రాటా
42 Medea https://en.wikipedia.org/wiki/_Medea మెడియా
43 Oresteia https://en.wikipedia.org/wiki/_Oresteia ఒరెస్టీయా
44 Oedipus Rex https://en.wikipedia.org/wiki/_Oedipus_Rex ఈడిపస్ రెక్స్
45 Romance of the Three Kingdoms https://en.wikipedia.org/wiki/_Romance_of_the_Three_Kingdoms రొమాన్స్ ఆఫ్ ది త్రీ కింగ్డమ్స్
46 The Tale of Genji https://en.wikipedia.org/wiki/_The_Tale_of_Genji టేల్ ఆఫ్ గెంజీ
47 Water Margin https://en.wikipedia.org/wiki/_Water_Margin వాటర్ మార్జిన్
48 Candide https://en.wikipedia.org/wiki/_Candide క్యాండిడ్
49 Don Quixote https://en.wikipedia.org/wiki/_Don_Quixote డాన్ క్విక్సోట్
50 Dream of the Red Chamber https://en.wikipedia.org/wiki/_Dream_of_the_Red_Chamber డ్రీం ఆఫ్ ది రెడ్ చాంబర్
51 Goethe's Faust https://en.wikipedia.org/wiki/_Goethe's_Faust గోథే ఫౌస్ట్
52 Gulliver's Travels https://en.wikipedia.org/wiki/_Gulliver's_Travels గలివర్స్ ట్రావెల్స్
53 Hamlet https://en.wikipedia.org/wiki/_Hamlet హామ్లెట్
54 King Lear https://en.wikipedia.org/wiki/__King_Lear కింగ్ లీయర్
55 Macbeth https://en.wikipedia.org/wiki/_Macbeth మక్ బెత్
56 A Midsummer Night's Dream https://en.wikipedia.org/wiki/_A_Midsummer_Night's_Dream ఎ మిడ్సమ్మర్ నైట్ డ్రీం
57 Othello https://en.wikipedia.org/wiki/_Othello ఒథైల్లో
58 La Princesse de Clèves https://en.wikipedia.org/wiki/La_Princesse_de_Cl%C3%A8ves ది ప్రిన్సెస్ ఆఫ్ క్లీవ్స్
59 Robinson Crusoe https://en.wikipedia.org/wiki/_Robinson_Crusoe రాబిన్సన్ క్రూసో
60 Tartuffe https://en.wikipedia.org/wiki/_Tartuffe టార్టఫ్
61 The Tempest https://en.wikipedia.org/wiki/_The_Tempest ది టెంపస్ట్
62 Adventures of Huckleberry Finn https://en.wikipedia.org/wiki/_Adventures_of_Huckleberry_Finn అడ్వెంచర్స్ ఆఫ్ హకిల్ బెర్రీ ఫిన్
63 Alice's Adventures in Wonderland https://en.wikipedia.org/wiki/_Alice's_Adventures_in_Wonderland ఆలిస్ అడ్వెంచర్స్ ఇన్ వండర్ల్యాండ్
64 Anna Karenina https://en.wikipedia.org/wiki/_Anna_Karenina అన్నా కరేనినా
65 Brave New World https://en.wikipedia.org/wiki/__Brave_New_World బ్రేవ్ న్యూ వరల్డ్
66 The Brothers Karamazov https://en.wikipedia.org/wiki/__The_Brothers_Karamazov బ్రదర్స్ కరమజోవ్
67 The Call of the Wild https://en.wikipedia.org/wiki/_The_Call_of_the_Wild కాల్ ఆఫ్ ది వైల్డ్
68 The Catcher in the Rye https://en.wikipedia.org/wiki/_The_Catcher_in_the_Rye క్యాచర్ ఇన్ ది రై
69 A Christmas Carol https://en.wikipedia.org/wiki/_A_Christmas_Carol క్రిస్మస్ కరోల్
70 The Chronicles of Narnia https://en.wikipedia.org/wiki/__The_Chronicles_of_Narnia నార్నియా యొక్క క్రానికల్స్
71 The Color Purple https://en.wikipedia.org/wiki/_The_Color_Purple ది కలర్ పర్పుల్ జహంగీర్
72 The Crucible https://en.wikipedia.org/wiki/__The_Crucible ది క్రూసిబుల్
73 A Doll's House https://en.wikipedia.org/wiki/_A_Doll's_House ఎ డాల్స్ హౌస్
74 Dracula https://en.wikipedia.org/wiki/__Dracula డ్రాక్యులా
75 Eugene Onegin https://en.wikipedia.org/wiki/_Eugene_Onegin యూజీన్ ఒన్గిన్
76 The Grapes of Wrath https://en.wikipedia.org/wiki/_The_Grapes_of_Wrath ది గ్రాఫ్స్ అఫ్ రాథ్
77 Gravity's Rainbow https://en.wikipedia.org/wiki/_Gravity's_Rainbow గ్రావిటీస్ రెయిన్బో
78 The Great Gatsby https://en.wikipedia.org/wiki/__The_Great_Gatsby గ్రేట్ గాట్స్బీ
79 Grimms' Fairy Tales https://en.wikipedia.org/wiki/_Grimms'_Fairy_Tales గ్రిమ్స్ అద్భుత కథలు
80 Heart of Darkness https://en.wikipedia.org/wiki/_Heart_of_Darkness హార్ట్ అఫ్ డార్క్నెస్
81 The Hunchback of Notre-Dame https://en.wikipedia.org/wiki/_The_Hunchback_of_Notre-Dame ది హంచ్ బ్యాక్ ఆఫ్ నోట్రే-డామ్
82 The Importance of Being Earnest https://en.wikipedia.org/wiki/_The_Importance_of_Being_Earnest ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఎర్నెస్ట్
83 In Search of Lost Time https://en.wikipedia.org/wiki/_In_Search_of_Lost_Time ఇన్ సెర్చ్ అఫ్ లాస్ట్ టైం
84 Jane Eyre https://en.wikipedia.org/wiki/_Jane_Eyre జేన్ ఐర్
85 Les Misérables https://en.wikipedia.org/wiki/Les_Mis%C3%A9rables లే మిసరాబ్ చైతన్య
86 The Little Prince https://en.wikipedia.org/wiki/_The_Little_Prince లిటిల్ ప్రిన్స్
87 Little Women https://en.wikipedia.org/wiki/_Little_Women లిటిల్ ఉమెన్
88 Lolita https://en.wikipedia.org/wiki/_Lolita లోలిటా
89 Madame Bovary https://en.wikipedia.org/wiki/_Madame_Bovary మేడం బోవరి
90 The Metamorphosis https://en.wikipedia.org/wiki/_The_Metamorphosis మెటామార్ఫోసిస్
91 Middlemarch https://en.wikipedia.org/wiki/_Middlemarch మిడిల్‌మార్చ్
92 Midnight's Children https://en.wikipedia.org/wiki/_Midnight's_Children మిడ్ నైట్ చిల్డ్రన్
93 Moby-Dick https://en.wikipedia.org/wiki/__Moby-Dick మోబీ-డిక్
94 Nineteen Eighty-Four https://en.wikipedia.org/wiki/__Nineteen_Eighty-Four 1984
95 On the Road https://en.wikipedia.org/wiki/_On_the_Road ఆన్ ది రోడ్ 
96 One Hundred Years of Solitude https://en.wikipedia.org/wiki/_One_Hundred_Years_of_Solitude వన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ అఫ్ సాలిట్యూడ్
97 Pride and Prejudice https://en.wikipedia.org/wiki/_Pride_and_Prejudice ప్రైడ్ అండ్ ప్రిజుడిస్
98 The Scarlet Letter https://en.wikipedia.org/wiki/_The_Scarlet_Letter స్కార్లెట్ లెటర్
99 Snow Country https://en.wikipedia.org/wiki/_Snow_Country స్నో కంట్రీ
100 The Sound and the Fury https://en.wikipedia.org/wiki/_The_Sound_and_the_Fury ది సౌండ్ అండ్ ది ఫ్యూరీ
101 The Sun Also Rises https://en.wikipedia.org/wiki/_The_Sun_Also_Rises ది సన్ ఆల్సో రైజెస్
102 Things Fall Apart https://en.wikipedia.org/wiki/_Things_Fall_Apart థింగ్స్ ఫాల్ అపార్ట్
103 The Three Musketeers https://en.wikipedia.org/wiki/_The_Three_Musketeers త్రీ మస్కటీర్స్
104 To Kill a Mockingbird https://en.wikipedia.org/wiki/_To_Kill_a_Mockingbird టు కిల్ ఎ మోకింగ్ బర్డ్
105 To the Lighthouse https://en.wikipedia.org/wiki/_To_the_Lighthouse ది లైట్హౌస్
106 Ulysses https://en.wikipedia.org/wiki/_Ulysses యులిసెస్
107 Waiting for Godot https://en.wikipedia.org/wiki/_Waiting_for_Godot వెయిటింగ్ ఫర్ గోడో
108 The War of the Worlds https://en.wikipedia.org/wiki/_The_War_of_the_Worlds ది వార్ అఫ్ ది వరల్డ్స్
109 The Wind in the Willows https://en.wikipedia.org/wiki/_The_Wind_in_the_Willows బ్రేవ్ న్యూ వరల్డ్
110 Wuthering Heights https://en.wikipedia.org/wiki/_Wuthering_Heights బ్రేవ్ న్యూ వరల్డ్
111 The Adventures of Tintin https://en.wikipedia.org/wiki/__The_Adventures_of_Tintin ది అడ్వెంచర్స్ ఆఫ్ టింటిన్
112 Asterix https://en.wikipedia.org/wiki/_Asterix ఆస్టెరిక్స్
113 Peanuts https://en.wikipedia.org/wiki/__Peanuts పీనట్స్
114 Anabasis (Xenophon) https://en.wikipedia.org/wiki/_Anabasis_(Xenophon) అనాబాసిస్ (జెనోఫోన్)
115 Analects https://en.wikipedia.org/wiki/_Analects అనలాక్ట్స్
116 Apology (Plato) https://en.wikipedia.org/wiki/_Apology_(Plato) అపాలజీ
117 The Art of War https://en.wikipedia.org/wiki/_The_Art_of_War ది ఆర్ట్ ఆఫ్ వార్
118 The Book of Healing https://en.wikipedia.org/wiki/_The_Book_of_Healing ది హీలింగ్ బుక్
119 The Consolation of Philosophy https://en.wikipedia.org/wiki/__The_Consolation_of_Philosophy కన్సోలేషన్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ
120 Dead Sea Scrolls https://en.wikipedia.org/wiki/_Dead_Sea_Scrolls డెడ్ సీ స్క్రోల్స్
121 Euclid's Elements https://en.wikipedia.org/wiki/_Euclid's_Elements యూక్లిడ్స్ ఎలిమెంట్స్
122 Hippocratic Corpus https://en.wikipedia.org/wiki/_Hippocratic_Corpus హిప్పోక్రటిక్ కార్పస్
123 Histories (Herodotus) https://en.wikipedia.org/wiki/_Histories_(Herodotus) హిస్టరీస్ (హీరోడోటస్)
124 History of the Peloponnesian War https://en.wikipedia.org/wiki/_History_of_the_Peloponnesian_War హిస్టరీ అఫ్ ది పెలోపొంనేసియన్
125 I Ching https://en.wikipedia.org/wiki/_I_Ching ఐ చింగ్
126 The Incoherence of the Philosophers https://en.wikipedia.org/wiki/_The_Incoherence_of_the_Philosophers ది ఇన్కోహరెన్స్ ఆఫ్ ది ఫిలాసఫర్స్
127 Metaphysics (Aristotle) https://en.wikipedia.org/wiki/_Metaphysics_(Aristotle) మెటాఫిజిక్స్ (అరిస్టాటిల్)
128 Muqaddimah https://en.wikipedia.org/wiki/_Muqaddimah ముఖాదిమా
129 Nicomachean Ethics https://en.wikipedia.org/wiki/_Nicomachean_Ethics నికామెచీన్ ఎథిక్స్
130 Organon https://en.wikipedia.org/wiki/_Organon ఆర్గాన్
131 Poetic Edda https://en.wikipedia.org/wiki/_Poetic_Edda పొయెటిక్ ఇద్ద
132 Popol Vuh https://en.wikipedia.org/wiki/_Popol_Vuh పోపోల్ వుహ్
133 Republic (Plato) https://en.wikipedia.org/wiki/_Republic_(Plato) రిపబ్లిక్ (ప్లేటో)
134 Septuagint https://en.wikipedia.org/wiki/_Septuagint సెప్టాజింట్
135 Summa Theologica https://en.wikipedia.org/wiki/_Summa_Theologica సుమ్మ థియోలజికా
136 Vulgate https://en.wikipedia.org/wiki/_Vulgate వల్గేట్
137 Critique of Pure Reason https://en.wikipedia.org/wiki/_Critique_of_Pure_Reason క్రిటిక్ అఫ్ పురే రీసన్
138 De revolutionibus orbium coelestium https://en.wikipedia.org/wiki/_De_revolutionibus_orbium_coelestium డి రివల్యూషన్బస్ ఆర్బియం కోలెస్టియం
139 A Dictionary of the English Language https://en.wikipedia.org/wiki/_A_Dictionary_of_the_English_Language డిక్షనరీ అఫ్ ది ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్
140 Discourse on the Method https://en.wikipedia.org/wiki/_Discourse_on_the_Method డిస్కోర్స్ ఆన్ ది మెథడ్
141 Gutenberg Bible https://en.wikipedia.org/wiki/_Gutenberg_Bible గుటెన్ బర్గ్ బైబిల్
142 The History of the Decline and Fall of the Roman Empire https://en.wikipedia.org/wiki/_The_History_of_the_Decline_and_Fall_of_the_Roman_Empire ది హిస్టరీ అఫ్ ది డిక్లైన్ అండ్ ఫాల్ అఫ్ ది రోమన్
143 King James Version https://en.wikipedia.org/wiki/__King_James_Version కింగ్ జేమ్స్ వెర్షన్
144 Leviathan https://en.wikipedia.org/wiki/_Leviathan లెవియాథన్
145 Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica https://en.wikipedia.org/wiki/Philosophi%C3%A6_Naturalis_Principia_Mathematica ఫిలాసఫీ నాచురాలిస్ ప్రిన్సిపియా మ్యాథమెటికా
146 The Prince https://en.wikipedia.org/wiki/_The_Prince ప్రిన్స్
147 The Communist Manifesto https://en.wikipedia.org/wiki/_The_Communist_Manifesto కమ్యూనిస్టు మేనిఫెస్టో
148 Das Kapital https://en.wikipedia.org/wiki/_Das_Kapital దాస్ కపిటల్
149 The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex https://en.wikipedia.org/wiki/_The_Descent_of_Man,_and_Selection_in_Relation_to_Sex ది డిసెంట్ అఫ్ మం, అండ్ సెలక్షన్ ఇన్ రేలషన్ తో సెక్స్
150 The General Theory of Employment, Interest and Money https://en.wikipedia.org/wiki/_The_General_Theory_of_Employment,_Interest_and_Money ది జనరల్ థియరీ అఫ్ ఎంప్లాయిమెంట్, ఇంటరెస్ట్ అండ్ మనీ
151 The Golden Bough https://en.wikipedia.org/wiki/_The_Golden_Bough ది గోల్డెన్ బోఫ్
152 On the Origin of Species https://en.wikipedia.org/wiki/_On_the_Origin_of_Species ఆన్ ది ఆరిజిన్ అఫ్ స్పెచిఎస్
153 Oxford English Dictionary https://en.wikipedia.org/wiki/_Oxford_English_Dictionary ఆక్స్ ఫర్డ్ ఆంగ్ల నిఘంటువు
154 Principia Mathematica https://en.wikipedia.org/wiki/_Principia_Mathematica ప్రిన్సిపియా మాథీమటికా
155 Quotations from Chairman Mao Tse-tung https://en.wikipedia.org/wiki/_Quotations_from_Chairman_Mao_Tse-tung క్కుఒటటైన్స్ ఫ్రొం చైర్మన్ మావో టీజ-తుంగ్
156 Silent Spring https://en.wikipedia.org/wiki/__Silent_Spring సైలెంట్ స్ప్రింగ్
157 The Structure of Scientific Revolutions https://en.wikipedia.org/wiki/_The_Structure_of_Scientific_Revolutions ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ ఋఎవొలుతిఒన్స్
158 The Wealth of Nations https://en.wikipedia.org/wiki/_The_Wealth_of_Nations ది వెల్త్ ఆఫ్ నేషన్స్
159 Aeneid https://en.wikipedia.org/wiki/_Aeneid ఎనియిడ్
160 The Canterbury Tales https://en.wikipedia.org/wiki/__The_Canterbury_Tales ది కాంట్బెరీ టేల్స్
161 Divine Comedy https://en.wikipedia.org/wiki/_Divine_Comedy డివైన్ కామెడీ
162 Diwan-e Shams-e Tabrizi https://en.wikipedia.org/wiki/_Diwan-e_Shams-e_Tabrizi దివాన్-ఐ షామ్స్-ఐ తబ్రిజీ
163 Epic of Gilgamesh https://en.wikipedia.org/wiki/_Epic_of_Gilgamesh గిల్గమేష్ ఇతిహాసం
164 Masnavi https://en.wikipedia.org/wiki/_Masnavi మస్నవి
165 Metamorphoses https://en.wikipedia.org/wiki/_Metamorphoses మేతమోర్ఫోసేస్
166 Nibelungenlied https://en.wikipedia.org/wiki/_Nibelungenlied నైబెలుంగెన్లైడ్
167 Odyssey https://en.wikipedia.org/wiki/_Odyssey ఒడిస్సీ
168 The Song of Roland https://en.wikipedia.org/wiki/_The_Song_of_Roland ది సాంగ్ ఆఫ్ రోలాండ్
169 Shakespeare's sonnets https://en.wikipedia.org/wiki/_Shakespeare's_sonnets షేక్స్పియర్ సొనెట్లు
170 Rubaiyat of Omar Khayyam https://en.wikipedia.org/wiki/_Rubaiyat_of_Omar_Khayyam ఒమర్ ఖయ్యాం రుబాయత్
171 Oku no Hosomichi https://en.wikipedia.org/wiki/_Oku_no_Hosomichi ఓకు నో హోసోమిచి
172 Songs of Innocence and of Experience https://en.wikipedia.org/wiki/_Songs_of_Innocence_and_of_Experience సాంగ్స్ అఫ్ ఇన్నొచెంచె అండ్ అఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్
173 Duino Elegies https://en.wikipedia.org/wiki/_Duino_Elegies డునో ఎలిగీస్
174 Leaves of Grass https://en.wikipedia.org/wiki/_Leaves_of_Grass లీవ్స్ అఫ్ గ్రస్స్
175 The Raven https://en.wikipedia.org/wiki/_The_Raven ది రావెన్
176 The Rime of the Ancient Mariner https://en.wikipedia.org/wiki/_The_Rime_of_the_Ancient_Mariner ది రిమ్ ఆఫ్ ది ఏన్షియంట్ మెరైనర్
177 A Season in Hell https://en.wikipedia.org/wiki/_A_Season_in_Hell ఎ సీజన్ ఇన్ హెల్
178 The Waste Land https://en.wikipedia.org/wiki/_The_Waste_Land వేస్ట్ ల్యాండ్


Arts_Performing arts

List of topics

S.No Topic English link Title (Te) Contributor
1 Stage https://en.wikipedia.org/wiki/_Stage వేదిక(స్టేజి) జహంగీర్
2 Acrobatics https://en.wikipedia.org/wiki/_Acrobatics అక్రోబాటిక్స్
3 Clown https://en.wikipedia.org/wiki/_Clown విదూషకుడు
4 Performance art https://en.wikipedia.org/wiki/_Performance_art ప్రదర్శన కళ
5 Performance poetry https://en.wikipedia.org/wiki/_Performance_poetry ప్రదర్శన కవిత్వం
6 Puppetry https://en.wikipedia.org/wiki/_Puppetry తోలుబొమ్మలాట
7 Ballet https://en.wikipedia.org/wiki/_Ballet బ్యాలెట్ Y.Gopi
8 Ballroom dance https://en.wikipedia.org/wiki/_Ballroom_dance బాల్రూమ్ నృత్యం
9 Bolero https://en.wikipedia.org/wiki/_Bolero బొలెరో
10 Waltz https://en.wikipedia.org/wiki/_Waltz వాల్ట్జ్
11 Flamenco https://en.wikipedia.org/wiki/_Flamenco ఫ్లేమెన్కో☢
12 Hip-hop dance https://en.wikipedia.org/wiki/_Hip-hop_dance హిప్-హాప్ నృత్యం
13 Modern dance https://en.wikipedia.org/wiki/_Modern_dance ఆధునిక నృత్యం
14 Stagecraft https://en.wikipedia.org/wiki/_Stagecraft స్టేజ్‌క్రాఫ్ట్
15 Comedy https://en.wikipedia.org/wiki/_Comedy హాస్యం ( కామెడి) 
16 Commedia dell'arte https://en.wikipedia.org/wiki/_Commedia_dell'arte కమీడియా డెల్'ఆర్టే
17 Improvisational theatre https://en.wikipedia.org/wiki/_Improvisational_theatre ఇంప్రొవైసషనల్ థియేటర్
18 Joke https://en.wikipedia.org/wiki/_Joke హాస్యము (జోక్ )[Prasharma681]]

19

Parody https://en.wikipedia.org/wiki/_Parody పేరడీ
20 Stand-up comedy https://en.wikipedia.org/wiki/_Stand-up_comedy స్టాండ్-అప్ కామెడీ
21 Drama https://en.wikipedia.org/wiki/_Drama నాటకం (డ్రామా )
22 Tragedy https://en.wikipedia.org/wiki/_Tragedy విషాదం (ట్రాజెడీ)
23 Broadway theatre https://en.wikipedia.org/wiki/_Broadway_theatre బ్రాడ్వే థియేటర్
24 West End theatre https://en.wikipedia.org/wiki/_West_End_theatre వెస్ట్ ఎండ్ థియేటర్
25 Kabuki https://en.wikipedia.org/wiki/__Kabuki కబుకి
26 Musical theatre https://en.wikipedia.org/wiki/_Musical_theatre మ్యూజికల్ థియేటర్
27 Noh https://en.wikipedia.org/wiki/_Noh నోహ్
28 Peking opera https://en.wikipedia.org/wiki/_Peking_opera పెకింగ్ ఓపెరా

Arts_Fictional characters

List of topics

S.No Topic English link Title (Te) Contributor
1 King Arthur https://en.wikipedia.org/wiki/_King_Arthur కింగ్ ఆర్థర్
2 Baba Yaga https://en.wikipedia.org/wiki/_Baba_Yaga బాబా యాగ
3 Cinderella https://en.wikipedia.org/wiki/_Cinderella సిండ్రెల్లా
4 Faust https://en.wikipedia.org/wiki/_Faust ఫౌస్ట్
5 Robin Hood https://en.wikipedia.org/wiki/__Robin_Hood రాబిన్ హుడ్
6 Aladdin https://en.wikipedia.org/wiki/_Aladdin అల్లాద్దీన్
7 Hua Mulan https://en.wikipedia.org/wiki/Hua_Mulan హువా మూలం
8 Peter Pan https://en.wikipedia.org/wiki/_Peter_Pan పీటర్ పాన్
9 Winnie-the-Pooh https://en.wikipedia.org/wiki/_Winnie-the-Pooh విన్నీ-ది-ఫూ
10 Mario https://en.wikipedia.org/wiki/___Mario మారియో రాజ్యలక్ష్మి
11 Superhero https://en.wikipedia.org/wiki/_Superhero సూపర్ హీరో
12 Batman https://en.wikipedia.org/wiki/__Batman బాట్మాన్
13 Spider-Man https://en.wikipedia.org/wiki/_Spider-Man స్పైడర్-మాన్

Arts_Architecture

List of topics

S.No Topic English link Title (Te) Contributor
1 Sacral architecture https://en.wikipedia.org/wiki/_Sacral_architecture సాక్రల్ నిర్మాణములు ( ఆర్కిటెక్చర్)
2 Architectural drawing https://en.wikipedia.org/wiki/_Architectural_drawing ఆర్కిటెక్చరల్ డ్రాయింగ్
3 Architectural theory https://en.wikipedia.org/wiki/_Architectural_theory నిర్మాణ సిద్ధాంతం (అర్చిటెక్చరల్ థియరీ)
4 Proportion https://en.wikipedia.org/wiki/_Proportion నిష్పత్తి
5 Landscape architecture https://en.wikipedia.org/wiki/_Landscape_architecture ల్యాండ్ స్కేప్ నిర్మాణములు 
6 Ancient Egyptian architecture https://en.wikipedia.org/wiki/_Ancient_Egyptian_architecture ప్రాచీన ఈజిప్షియన్ నిర్మాణములు 
7 Ancient Greek architecture https://en.wikipedia.org/wiki/_Ancient_Greek_architecture ప్రాచీన గ్రీకు నిర్మాణములు 
8 Ancient Roman architecture https://en.wikipedia.org/wiki/_Ancient_Roman_architecture ప్రాచీన రోమన్ నిర్మాణములు 
9 Baroque architecture https://en.wikipedia.org/wiki/_Baroque_architecture బరోక్  భవనముల నిర్మాణములు 
10 Byzantine architecture https://en.wikipedia.org/wiki/_Byzantine_architecture బైజాంటైన్ భవనముల  నిర్మాణములు 
11 Chinese architecture https://en.wikipedia.org/wiki/_Chinese_architecture చైనీస్ భవనముల నిర్మాణములు 
12 Gothic architecture https://en.wikipedia.org/wiki/_Gothic_architecture గోతిక్ భవనముల నిర్మాణములు 
13 Architecture of India https://en.wikipedia.org/wiki/_Architecture_of_India ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ ఇండియా పులి తిర్మల్ గౌడ్
14 Islamic architecture https://en.wikipedia.org/wiki/_Islamic_architecture ఇస్లామిక్ భవనముల నిర్మాణములు 
15 Megalith https://en.wikipedia.org/wiki/_Megalith మెగాలిథ్
16 Mesoamerican architecture https://en.wikipedia.org/wiki/_Mesoamerican_architecture మెసోఅమెరికన్  కట్టడముల  నిర్మాణములు 
17 Architecture of Mesopotamia https://en.wikipedia.org/wiki/_Architecture_of_Mesopotamia మెసొపొటేమియా కట్టడముల  నిర్మాణములు 
18 Modern architecture https://en.wikipedia.org/wiki/_Modern_architecture ఆధునిక  భవనముల  నిర్మాణములు 
19 Neoclassical architecture https://en.wikipedia.org/wiki/_Neoclassical_architecture నియోక్లాసికల్ కట్టడముల  నిర్మాణం
20 Renaissance architecture https://en.wikipedia.org/wiki/_Renaissance_architecture రెనసాన్స్ కట్టడముల  నిర్మాణం
21 Romanesque architecture https://en.wikipedia.org/wiki/_Romanesque_architecture రోమనెస్క్ భవనముల నిర్మాణం
22 Acropolis of Athens https://en.wikipedia.org/wiki/_Acropolis_of_Athens అక్రోపోలీస్ అఫ్ ఏథెన్స్
23 Alhambra https://en.wikipedia.org/wiki/_Alhambra అలహంబ్ర
24 Chartres Cathedral https://en.wikipedia.org/wiki/_Chartres_Cathedral చార్ట్రెస్ కేథడ్రాల్
25 Fallingwater https://en.wikipedia.org/wiki/_Fallingwater ఫాలింగ్ వాటర్
26 Florence Cathedral https://en.wikipedia.org/wiki/_Florence_Cathedral ఫ్లోరెన్స్ కేథడ్రాల్
27 Great Sphinx of Giza https://en.wikipedia.org/wiki/_Great_Sphinx_of_Giza గ్రేట్ సఫిన్స్ అఫ్ గిజా
28 Guggenheim Museum Bilbao https://en.wikipedia.org/wiki/_Guggenheim_Museum_Bilbao గుగ్గెన్‌హీమ్ మ్యూజియం బిల్‌బావో
29 Hagia Sophia https://en.wikipedia.org/wiki/__Hagia_Sophia హాజిల్ సోఫియా
30 Kinkaku-ji https://en.wikipedia.org/wiki/_Kinkaku-ji కిన్కకు-జి
31 Moscow Kremlin https://en.wikipedia.org/wiki/_Moscow_Kremlin మాస్కో క్రెమ్లిన్
32 Notre-Dame de Paris https://en.wikipedia.org/wiki/_Notre-Dame_de_Paris నోట్రే-డామే డి పారిస్
33 Palace of Versailles https://en.wikipedia.org/wiki/_Palace_of_Versailles ప్యాలెస్ ఆఫ్ వెర్సైల్లెస్
34 Parthenon https://en.wikipedia.org/wiki/__Parthenon పార్థినాన్
35 Sagrada Família https://en.wikipedia.org/wiki/Sagrada_Fam%C3%Adlia సాగ్రడా ఫామిలియా
36 St. Peter's Basilica https://en.wikipedia.org/wiki/_St._Peter's_Basilica సెయింట్ పీటర్స్ బసిలికా
37 Stonehenge https://en.wikipedia.org/wiki/__Stonehenge స్టోన్‌హెంజ్
38 Temple Mount https://en.wikipedia.org/wiki/_Temple_Mount టెంపుల్ మౌంట్
39 Ziggurat of Ur https://en.wikipedia.org/wiki/_Ziggurat_of_Ur జిగ్గురట్ అఫ్ ఉర్

Arts_Music

List of topics

Arts_Visual arts

List of topics

S.No Topic English link Title (Te) Contributor
1 Academic art https://en.wikipedia.org/wiki/_Academic_art విద్యా కళ
2 Ancient Greek art https://en.wikipedia.org/wiki/__Ancient_Greek_art ప్రాచీన గ్రీకు కళ
3 Baroque https://en.wikipedia.org/wiki/__Baroque బరోక్
4 Classicism https://en.wikipedia.org/wiki/_Classicism క్లాసిసిజం
5 Dutch Golden Age painting https://en.wikipedia.org/wiki/_Dutch_Golden_Age_painting డచ్ గోల్డెన్ ఏజ్ పెయింటింగ్
6 Empire style https://en.wikipedia.org/wiki/_Empire_style సామ్రాజ్యం శైలి
7 Gothic art https://en.wikipedia.org/wiki/_Gothic_art గోతిక్ కళ
8 Hellenistic art https://en.wikipedia.org/wiki/_Hellenistic_art హెలెనిస్టిక్ కళ
9 Mannerism https://en.wikipedia.org/wiki/_Mannerism మానేరిజం
10 Cave painting https://en.wikipedia.org/wiki/_Cave_painting కేవ్ పెయింటింగ్
11 Rock art https://en.wikipedia.org/wiki/_Rock_art రాక్ ఆర్ట్
12 Rococo https://en.wikipedia.org/wiki/_Rococo రోకోకో
13 Roman art https://en.wikipedia.org/wiki/_Roman_art రోమన్ కళ
14 Romanesque art https://en.wikipedia.org/wiki/_Romanesque_art రోమనెస్క్ కళ
15 Abstract expressionism https://en.wikipedia.org/wiki/_Abstract_expressionism వియుక్త వ్యక్తీకరణవాదం
16 Art Deco https://en.wikipedia.org/wiki/__Art_Deco కళా అలంకరణ
17 Art Nouveau https://en.wikipedia.org/wiki/_Art_Nouveau ఆర్ట్ నోయువే
18 Arts and Crafts movement https://en.wikipedia.org/wiki/_Arts_and_Crafts_movement ఆర్ట్స్ అండ్ క్రాఫ్ట్స్ ఉద్యమం
19 Avant-garde https://en.wikipedia.org/wiki/_Avant-garde అవాంట్-గార్డ్
20 Cubism https://en.wikipedia.org/wiki/_Cubism క్యూబిజం
21 Dada https://en.wikipedia.org/wiki/__Dada దాదా
22 Expressionism https://en.wikipedia.org/wiki/_Expressionism వ్యక్తీకరణవాదం
23 Futurism https://en.wikipedia.org/wiki/_Futurism ఫ్యూచరిజం
24 Neoclassicism https://en.wikipedia.org/wiki/_Neoclassicism నియోక్లాసిసిజం
25 Post-Impressionism https://en.wikipedia.org/wiki/_Post-Impressionism పోస్ట్-ఇంప్రెషనిజం
26 Postmodernism https://en.wikipedia.org/wiki/__Postmodernism పోస్ట్ మాడర్నిజం
27 Pre-Raphaelite Brotherhood https://en.wikipedia.org/wiki/_Pre-Raphaelite_Brotherhood ప్రీ-రాఫేలైట్ బ్రదర్‌హుడ్
28 Symbolism https://en.wikipedia.org/wiki/_Symbolism ప్రతీక
29 Contemporary art https://en.wikipedia.org/wiki/_Contemporary_art సమకాలీన కళ
30 Land art https://en.wikipedia.org/wiki/_Land_art ల్యాండ్ ఆర్ట్
31 Minimalism https://en.wikipedia.org/wiki/_Minimalism మినిమలిజం
32 Conceptual art https://en.wikipedia.org/wiki/_Conceptual_art సంభావిత కళ
33 Outsider art https://en.wikipedia.org/wiki/_Outsider_art ఔట్ సైడర్ ఆర్ట్
34 Pop art https://en.wikipedia.org/wiki/_Pop_art పాప్ ఆర్ట్
35 African art https://en.wikipedia.org/wiki/_African_art ఆఫ్రికన్ కళ
36 Chinese art https://en.wikipedia.org/wiki/_Chinese_art చైనీస్ కళ
37 Islamic art https://en.wikipedia.org/wiki/_Islamic_art ఇస్లామిక్ కళ
38 Japanese art https://en.wikipedia.org/wiki/_Japanese_art జపనీస్ కళ
39 Ukiyo-e https://en.wikipedia.org/wiki/_Ukiyo-e ఉకియో-ఇ
40 Persian art https://en.wikipedia.org/wiki/_Persian_art పెర్షియన్ కళ
41 Visual arts by indigenous peoples of the Americas https://en.wikipedia.org/wiki/_Visual_arts_by_indigenous_peoples_of_the_Americas అమెరికాలోని స్థానిక ప్రజలచే విజువల్ ఆర్ట్స్
42 Ceramic art https://en.wikipedia.org/wiki/_Ceramic_art సిరామిక్ కళ
43 Collage https://en.wikipedia.org/wiki/_Collage కోల్లెజ్
44 Manga https://en.wikipedia.org/wiki/__Manga మాంగా
45 Decorative arts https://en.wikipedia.org/wiki/_Decorative_arts అలంకార కళలు
46 Engraving https://en.wikipedia.org/wiki/_Engraving మలుచుట
47 Fashion https://en.wikipedia.org/wiki/_Fashion ఫ్యాషన్
48 Folk art https://en.wikipedia.org/wiki/_Folk_art జానపద కళ విజయ
49 Illustration https://en.wikipedia.org/wiki/_Illustration ఇలస్ట్రేషన్
50 Mosaic https://en.wikipedia.org/wiki/_Mosaic మొజాయిక్
51 Mural https://en.wikipedia.org/wiki/_Mural కుడ్యచిత్రం
52 Optical illusion https://en.wikipedia.org/wiki/_Optical_illusion దృష్టి భ్రాంతి
53 Landscape painting https://en.wikipedia.org/wiki/_Landscape_painting ల్యాండ్‌స్కేప్ పెయింటింగ్
54 Watercolor painting https://en.wikipedia.org/wiki/_Watercolor_painting వాటర్ కలర్ పెయింటింగ్ Mamatha
55 Perspective (graphical) https://en.wikipedia.org/wiki/_Perspective_(graphical) దృక్పథం (గ్రాఫికల్)
56 Portrait https://en.wikipedia.org/wiki/_Portrait చిత్రం
57 Religious art https://en.wikipedia.org/wiki/_Religious_art మతపరమైన కళ
58 Taxidermy https://en.wikipedia.org/wiki/_Taxidermy టాక్సీడెర్మీ
59 Textile arts https://en.wikipedia.org/wiki/_Textile_arts వస్త్ర కళలు మ్యాడం అభిలాష్
60 Wood carving https://en.wikipedia.org/wiki/_Wood_carving చెక్క శిల్పాలు
61 A Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte https://en.wikipedia.org/wiki/_A_Sunday_Afternoon_on_the_Island_of_La_Grande_Jatte ఏ సండే ఆఫ్టేర్నూన్ ఆన్ ది ఐలాండ్ అఫ్ ల గ్రాండే జట్టే
62 Along the River During the Qingming Festival https://en.wikipedia.org/wiki/_Along_the_River_During_the_Qingming_Festival ఆలోంగ్ ది రివర్ డ్యూరింగ్ క్వింగ్మింగ్ ఫెస్టివల్
63 Arnolfini Portrait https://en.wikipedia.org/wiki/_Arnolfini_Portrait ఆర్నాల్ఫిని పోర్ట్రెయిట్
64 The Art of Painting https://en.wikipedia.org/wiki/_The_Art_of_Painting ది ఆర్ట్ ఆఫ్ పెయింటింగ్
65 The Birth of Venus https://en.wikipedia.org/wiki/_The_Birth_of_Venus ది బర్త్ ఆఫ్ వీనస్
66 Campbell's Soup Cans https://en.wikipedia.org/wiki/_Campbell's_Soup_Cans కాంప్‌బెల్ సూప్ క్యాన్స్
67 The Garden of Earthly Delights https://en.wikipedia.org/wiki/_The_Garden_of_Earthly_Delights ది గార్డెన్ ఆఫ్ ఎర్త్లీ డిలైట్స్
68 Guernica https://en.wikipedia.org/wiki/_Guernica గ్వెర్నికా
69 The Last Supper https://en.wikipedia.org/wiki/__The_Last_Supper ది లాస్ట్ సప్పర్
70 Le Déjeuner sur l'herbe https://en.wikipedia.org/wiki/Le_D%C3%A9jeuner_sur_l%27herbe లే డిజ్యూనర్ సుర్ ఎల్'హెర్బే
71 Les Demoiselles d'Avignon https://en.wikipedia.org/wiki/__Les_Demoiselles_d'Avignon లెస్ డెమోయిసెల్లెస్ డి అవిగ్నాన్
72 The Night Watch https://en.wikipedia.org/wiki/_The_Night_Watch నైట్ వాచ్
73 Nighthawks https://en.wikipedia.org/wiki/_Nighthawks నైట్‌హాక్స్
74 The Persistence of Memory https://en.wikipedia.org/wiki/_The_Persistence_of_Memory ది పెర్సిస్టెంస్ అఫ్ మెమరీ
75 The Scream https://en.wikipedia.org/wiki/__The_Scream స్క్రీమ్
76 Sistine Chapel https://en.wikipedia.org/wiki/__Sistine_Chapel సిస్టీన్ చాపెల్
77 The Starry Night https://en.wikipedia.org/wiki/_The_Starry_Night ది స్టార్రి నైట్
78 Water Lilies https://en.wikipedia.org/wiki/_Water_Lilies వాటర్ లిల్లీస్
79 David https://en.wikipedia.org/wiki/_David డేవిడ్
80 Olmec colossal heads https://en.wikipedia.org/wiki/_Olmec_colossal_heads ఓల్మెక్ కొలొస్సల్ హెడ్స్
81 Pietà https://en.wikipedia.org/wiki/Piet%C3%A0 పీటే
82 Terracotta Army https://en.wikipedia.org/wiki/_Terracotta_Army టెర్రకోట ఆర్మీ
83 The Thinker https://en.wikipedia.org/wiki/_The_Thinker ది థింకర్ జహంగీర్
84 Venus de Milo https://en.wikipedia.org/wiki/_Venus_de_Milo వీనస్ డి మీలో
85 Venus of Willendorf https://en.wikipedia.org/wiki/_Venus_of_Willendorf వీనస్ అఫ్ విల్ఎండ్ఒర్ఫ్
86 Bayeux Tapestry https://en.wikipedia.org/wiki/_Bayeux_Tapestry బేయక్స్ టేపస్ట్రీ
87 Book of Kells https://en.wikipedia.org/wiki/_Book_of_Kells బుక్స్ ఆఫ్ కెల్స్
88 The Great Wave off Kanagawa https://en.wikipedia.org/wiki/_The_Great_Wave_off_Kanagawa ది గ్రేట్ వేవ్ ఆఫ్ కనగావా

Arts_Modern visual arts

List of topics

S.No Topic English link Title (Te) Contributor
1 Graphic design https://en.wikipedia.org/wiki/_Graphic_design గ్రాఫిక్ డిజైన్
2 Typography https://en.wikipedia.org/wiki/_Typography టైపోగ్రఫీ
3 Industrial design https://en.wikipedia.org/wiki/_Industrial_design పారిశ్రామిక రూపకల్పన మేడంచెట్టి సాయికుమార్
4 Digital art https://en.wikipedia.org/wiki/_Digital_art డిజిటల్ చిత్ర కళ జహంగీర్
5 Anime https://en.wikipedia.org/wiki/__Anime అనిమే
6 Silent film https://en.wikipedia.org/wiki/__Silent_film నిశ్శబ్ద చిత్రం
7 Filmmaking https://en.wikipedia.org/wiki/_Filmmaking చిత్ర తయారీ
8 Special effect https://en.wikipedia.org/wiki/_Special_effect ప్రత్యేక హంగులు (స్పెషల్ ఎఫెక్ట్)
9 Studio system https://en.wikipedia.org/wiki/_Studio_system స్టూడియో సిస్టమ్
10 Cinema of the United States https://en.wikipedia.org/wiki/_Cinema_of_the_United_States సినిమా ఆఫ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్
11 Cinema of France https://en.wikipedia.org/wiki/_Cinema_of_France సినిమా ఆఫ్ ఫ్రాన్స్
12 Cinema of Japan https://en.wikipedia.org/wiki/_Cinema_of_Japan సినిమా ఆఫ్ జపాన్
13 Cinema of China https://en.wikipedia.org/wiki/_Cinema_of_China సినిమా ఆఫ్ చైనా
14 Cinema of the Soviet Union https://en.wikipedia.org/wiki/_Cinema_of_the_Soviet_Union సినిమా ఆఫ్ సోవియట్ యూనియన్
15 Cinema of Nigeria https://en.wikipedia.org/wiki/_Cinema_of_Nigeria సినిమా ఆఫ్ నైజీరియా
16 Film festival https://en.wikipedia.org/wiki/_Film_festival చిత్రోత్సవం
17 Cannes Film Festival https://en.wikipedia.org/wiki/_Cannes_Film_Festival కేన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ పులి తిర్మల్ గౌడ్
18 Snow White and the Seven Dwarfs https://en.wikipedia.org/wiki/_Snow_White_and_the_Seven_Dwarfs స్నో వైట్ అండ్ సెవెన్ డ్వార్ఫ్స్
19 Dr. Strangelove https://en.wikipedia.org/wiki/__Dr._Strangelove డాక్టర్ స్ట్రాంగెలోవ్
20 Triumph of the Will https://en.wikipedia.org/wiki/__Triumph_of_the_Will ట్రియంఫ్ అఫ్ ది విల్
21 https://en.wikipedia.org/wiki/8%C2%BD
22 Breathless https://en.wikipedia.org/wiki/_Breathless బ్రెత్లెస్
23 Children of Paradise https://en.wikipedia.org/wiki/_Children_of_Paradise చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ప్యారడైజ్
24 L'Atalante https://en.wikipedia.org/wiki/_L'Atalante ఎల్'అటలాంటే
25 La Dolce Vita https://en.wikipedia.org/wiki/_La_Dolce_Vita లా డోల్స్ వీటా
26 The Rules of the Game https://en.wikipedia.org/wiki/_The_Rules_of_the_Game ది రూల్స్ ఆఫ్ ది గేమ్
27 The Apu Trilogy https://en.wikipedia.org/wiki/_The_Apu_Trilogy ది ఆపు ట్రీయాలజీ
28 Battleship Potemkin https://en.wikipedia.org/wiki/_Battleship_Potemkin పోటెంకిన్ యుద్ధనౌక
29 Lawrence of Arabia https://en.wikipedia.org/wiki/__Lawrence_of_Arabia లారెన్స్ ఆఫ్ అరేబియా
30 The Seventh Seal https://en.wikipedia.org/wiki/_The_Seventh_Seal ది సెవెంత్ సీల్
31 Psycho https://en.wikipedia.org/wiki/_Psycho సైకో వై గోపినాథ్
32 Vertigo https://en.wikipedia.org/wiki/_Vertigo వెర్టిగో
33 Singin' in the Rain https://en.wikipedia.org/wiki/_Singin'_in_the_Rain సింగిన్ ఇన్ ది రైన్
34 The Sound of Music https://en.wikipedia.org/wiki/_The_Sound_of_Music ది సౌండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్
35 Gone With the Wind https://en.wikipedia.org/wiki/_Gone_With_the_Wind గాలి తో వెల్లిపోయింది Y. గోపినాథ్
36 2001: A Space Odyssey https://en.wikipedia.org/wiki/_2001:_A_Space_Odyssey 2001: ఎ స్పేస్ ఒడిస్సీ జహంగీర్
37 Metropolis https://en.wikipedia.org/wiki/__Metropolis మహానగరం
38 Star Wars https://en.wikipedia.org/wiki/__Star_Wars స్టార్ వార్స్
39 The Wizard of Oz https://en.wikipedia.org/wiki/_The_Wizard_of_Oz ది విజార్డ్ ఆఫ్ ఓజ్ జహంగీర్
40 Stagecoach https://en.wikipedia.org/wiki/_Stagecoach స్టేజ్‌కోచ్