"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "Lessons From South Korea"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 05:20, 29 August 2020CyrilP92214 talk contribs 2,545 bytes +2,545 Created page with '<br>If suspected of infection, the patient is directed to a dedicated COVID-19 testing site. Those testing positive for COVID-19 receive medical care in a quaran...'