"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "Project:ఈ వారపు వ్యాసం/2012 18వ వారం"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 18:10, 24 June 2012imported>Arjunaraocm 1,833 bytes +1,833 218.248.9.222 (చర్చ) దిద్దుబాటు చేసిన కూర్పు 716944 ను రద్దు చేసారు