"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "What Is Shincheonji"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 05:27, 29 August 2020 (username removed) 2,888 bytes +2,888 Created page with '<br>Answer: Shincheonji, sometimes spelled "Shinchonji" or abbreviated as SCJ, is a pseudo-Christian religion primarily practiced in South Korea. The religion’...'