"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "Xmlpage"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 14:49, 27 November 2020Harshapamidipalli talk contribs 625 bytes +625 Created page with 'this is a test page. Only created to check the xmldump of this page. This content is taken from [http://udise.in/ UDISE], counts are taken from here. <ref>{{cit...'